Loading
2 REST

Prevádzkový poriadok

2 REST, Soľ 1091, 094 35 Soľ, 0918 799 815 , morales 2733morales@gmail.com

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK

ubytovacieho zariadenia

 

 

Prevádzkovateľ:      Morales s.r.o. Soľ 1091, 094 35

Vypracovaný  dňa  15.05.2022                                                

Pečiatka, podpis prevádzkovateľa                                                                

 

 1. a) identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia

Názov a adresa prevádzky: 2 REST, Soľ 1091

Obchodné meno prevádzkovateľa: Morales s.r.o

sídlo prevádzkovateľa: Soľ 1091

IČO:     50892851                                 DIČ: 2120543777

Zodpovedný vedúci:   Rastislav Leško  

Telefonický kontakt:  0918 799 815

e-mail: morales2733morales@gmail.com

 

 1. b) druh a spôsob poskytovania služieb

Druh poskytovaných služieb:  Turistická ubytovňa , druh ubytovania je H, v zmysle § 1 ods. 2 písm. h) až r) vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z.

Spôsob poskytovania služieb:  ubytovacím zariadením pre cestovný ruch budova alebo jej časť, v ktorej sa verejnosti poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby; ubytovacie zariadenie je aj sezónne ubytovacie zariadenie poskytujúce ubytovanie a s ním spojené služby najviac deväť mesiacov v roku

Kapacita zariadenia:  …..15 ľudí…………

Spôsob zabezpečenia stravovania v zariadení: 

V reštaurácii v tej istej budove na prízemí.

Doplnkové služby pre klientov:   žiadne

 

 1. c) podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia

 Dispozičné a priestorové riešenie prevádzky:  viď príloha

 

Lôžková kapacita izieb: 15

  

Podlažie: …1…

Počet izieb:…5….,  z toho:    …5.. dvojlôžkových s možnosťou prístelky  ,                                            

Základné vybavenie izieb:   V izbách sa nachádza: posteľ , stolík s 2 stoličkami , TV  s plochou obrazovkou, set up box, plne vybavená kuchynka , vlastné sociálne zariadenie so sprchou.

Zariadenia na osobnú hygienu:   Samotná kúpeľňa pre každú izbu. Nachádza sa tam sprchovací kút, umávadlo, skrinka na odloženie hyg.potrieb klienta, a toaleta.

Zásobovanie zariadenia pitnou vodou, teplou užitkovou vodou, odkanalizovanie:

Objekt je zásobovaný pitnou vodou:   verejný vodovod

Odkanalizovanie objektu:  verejná kanalizácia

Príprava TÚV:  centrálna príprava teplej vody 

Tepelná pohoda, vykurovanie:   zdroj tepla, druh vykurovacích telies – kotol

Napojenie zariadenia na ostatné inžinierske siete:  elektrika, plyn

Zabezpečenie ochrany zdravia nefajčiarov:  Nefajčiarské izby

 

 1. d) spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny

Zariadenie je vybavené dostatočným  množstvom čistej (vypranej, vyžehlenej)  bielizne, primerané lôžkovej kapacite zariadenia.

Čistá bielizeň je uskladnená zásadne oddelene od použitej bielizne. Čistá bielizeň je uskladnená ..v príslušnom sklade pre čistú bielizeň, poukladaná samostatne v regáloch.  

Pri manipulácii s bielizňou nedochádza k vzájomnému styku čistej a špinavej bielizne ani k ich vzájomnej zámene.

Použitá (znečistená) bielizeň sa skladuje v na to určených účelových obaloch, ktoré sú po naplnení napevno uzavreté. Skladovanie špinavej bielizne je vo vyčlenenom priestore v príslušnom sklade, ktorý je na to určený a zabalená do vriec. Po naplnení je odvezená do zazmluvnenej čistiarne.

Pranie a žehlenie špinavej bielizne je zabezpečené firmou, ktorá ju vykonáva. Po vyčistení bielizeň dovezú vo špeciálnych vakoch/obaloch na to určených.

Lôžkoviny (vankúše, paplóny, deky) sú udržiavané v čistote. Znečistené lôžkoviny sa dôkladne čistia a perú podľa odporúčania výrobcu. 

Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň, uteráky, resp. aj iná používaná bielizeň je bezodkladne vyradená z používania.

Frekvencia výmeny bielizne, uterákov, atď.:   pred každou výmenou ubytovaného klienta  /  podľa potreby a minimálne raz za 14 dní.

Zodpovedná osoba za manipuláciu s čistou a špinavou bielizňou:   Ivan Prezuvňák

 

 1. e) spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia

Upratovanie zariadenia je na bežnej dennej báze. V izbe je každý deň vysavané, zotreta podlaha, uprataná kuchyňa, ustelené postele, vyčistená toaleta a sprchový kút.

Okná sa umývajú raz za 3 mesiace, tak isto aj výmená závesov a záclon, ktoré sa posielajú na profesionálne čistenie so zazmluvnenou firmou. Prádlo sa mení podľa potreby a zakaždým pri zmene ubytovaných hostí, no maximálne však každých 14 dní.

Lustre,  svetlá a radiátory a vyprášenie matracov a prikrývok  sa čistia každé 3 mesiace.

Používané čistiace prostriedky:   Sanytol, Cif, Jar, Ajax, Domestos, clin

Frekvencia obnovy náterov (maľovania) priestorov zariadenia: podľa potreby maximálne však raz za 3 roky

Osoba, resp. osoby zodpovedné za zabezpečenie upratovania:  Ivan Prezuvňák.

 

 1. f) postup pri dezinfekcii a jej frekvencia v zariadeniach na osobnú hygienu

Dezinfekciu v zariadení zabezpečuje chyžná. Čistenie a dezinfekcia sociálneho zariadenia je na dennej báze.

Používané dezinfekčné prípravky:         Sanytol, Savo proti plesniam, Mr. Propper

Sanytol v spreji – 100% ( antibakteriálny, vírucidný)

Savo proti plesniam – 100% v spreji, proti plesniam, vírucidný

Mr. Propper v spreji – 100% (antibakterálny, vírucidný

Savo na podlahy –1:10 (antibakterálny, vírucidný)

Na dezinfekciu sa používajú iba biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky SR. Rešpektuje sa zásada striedania dezinfekčných prípravkov s rôznou účinnou zložkou ako prevencia vzniku rezistencie mikroorganizmov proti účinnej zložke prípravku.

Počas výkonu manipulácie s dezinfekčnými prostriedkami sa priestory, v ktorých sa s nimi manipuluje, intenzívne vetrajú.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:  (používanie osobných ochranných prostriedkov osobami, ktoré sanitáciu vykonávajú)

Osoba, resp. osoby zodpovedné za zabezpečenie dezinfekcie:  Ivan Prezuvňák

 1. g) postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov

Ničenie škodcov bude zabezpečené profesionálnou firmou na ničenie škodcov a hmyzu. Frekvencia činnosti bude podľa potreby.

Osoba, resp. osoby zodpovedné za zabezpečenie ničenia živočíšnych škodcov:   Rastislav Leško, Ivan Prezuvňák

 1. h) spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia

V zariadení sa odpad skladuje v odpadkových košoch, ktoré sú denne vyprázdnené a nýsledne vydenzifikované. Z izieb sa smetie zbiera do veľkého odpadkového vreca. To je následne umiestnené v kontajnerovej nádobe pre vývoz. Vývoz odpadu je každý  týždeň podľa zmluvy s firmou pre vývoz odpadu.

 Spôsob odvozu a zneškodňovania tuhého odpadu:  Marius Peddersen, 1x do týždňa.

 

 1. i) frekvencia zisťovania prítomnosti alergénov roztočov.

Vykonávanie zisťovania roztočov v lôžkovinách je raz za 3 mesiace.

Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
 2. Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia.
© 2rest 2022 Všetky práva vyhradené